1

Fetalnaehokardiografija

Usluge - pregledi

Fetalnaehokardiografija

Najidealnije vreme za morfološko ispitivanje fetusa je oko 22. nedelje trudnoće (20-24. nedelja) jer većina organa je u ovom periodu tako razvijena, da se ultrazvučnim putem može dobro proceniti njihova morfologija, građa i struktura kao i eventualna odstupanja.
 
Poseban značaj pridaje se pregledu razvijenosti centralnog nervnog sistema, zatvorenosti kičme i fetalnoj ehokardiografiji- pregledu fetalnog srca.
 
Fetalna ehokardiografija je neinvazivna dijagnostička metoda koja se izvodi tokom trudnoće da bi se procenio položaj, veličina, struktura, funkcija i ritam srca bebe. Za razliku od pregleda bebinog srca, tokom rutinskog ultrazvučnog pregleda trudnice, fetalna ehokardiografija daje detaljnu procenu fetalnog srca. Jedna od prednosti fetalne ehokardiografije je prenatalna dijagnoza urođenih srčanih mana. To omogućava planiranje porđaja u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi -klinici kao i brži pristup eventualno potrebnim hiruškim intervencijama i lečenju. Pregled se izvodi između 24. i 28. nedelje trudnoće. Obavlja se pomoću ultrazvučne sonde transabdominalnim putem- preko stomaka trudnice. Ovaj specijalizovani dijagnostički postupak zapravo predstavlja proširenje osnovnog fetalnog ultrazvučnog pregleda srca, koji se izvodi u periodu od 18. do 22. nedelje trudnoće. Prilikom pregleda detaljno se analiziraju srčane komore, pretkomore, zalisci, veliki krvni sudovi srca- aorta i plućna arterija, protok krvi kroz srce i srčani ritam ploda.
 

Najčešće indikacije za fetalnu ehokardiografiju su:

 
– sumnja na postojanje abnormalnosti srca fetusa postavljena tokom rutinskog ginekološkog pregleda trudnice,
– porodična anamneza o postojanju urođene srčane mane, -abnormalan ritam i broj otkucaja srca fetusa,
– ultrazvučno detektovane anomalije drugih organskih sistema fetusa,
-šećerna bolest trudnice,
-infekcija trudnica u ranoj trudnoći,
-sumnja na hromozomske abnormalnosti (najčešće Down-ov sindrom),
-intrauterini zastoj u rastu ploda …
 
Urođena srčana mana se nađe kod jednog deteta na 125 živorođene dece. Najčešće se sreću: ventrikularni septalni defekt, atrijumski septalni defekt,pulmonalna stenoza, Fallotova tetralogija,transpozicija velikih krvnih sudova,sindrom hipoplazije levog srca.Nekada mane na srcu ploda bivaju izolovane a ponekad se javljaju udružene sa promenama na drugim organskim sistemima ploda. Srčane mane su udružene u velikom procentu sa hromozomopatijama (sy Downov ,sy Turner, sy Edwards…)kao i sa nekim genopatijama ,mikrodelecijama od kojih je najčešći di Georgeov sindrom. Normalan fetalni ehokardiografski nalaz u velikoj meri osigurava odsustvo ozbiljnih strukturalnih srčanih bolesti ploda,stoga mi ovaj preged u našoj ordinaciji radimo svim trudnicama rutinski .