Amniocenteza

Amniocenteza

Metoda uzimanja uzorka plodove vode pod kontrolom ultrazvuka. Moze da se radi kao rana amniocenteza u periodu od 15-24 nedelje sa preporukom najveće uspešnosti 17-20 nedelja. Spada u grupu invazivne dijagnostike genetskih anomalija ploda. Nalaz se dobija nakon nekoliko nedelja u vidu prikaza strukture hromozoma.

Može da se radi i kao kasna amniocenteza nakon 37 nedelje trudnoće kod trudnica sa nesigurnim verovatnim terminom porođaja, a u cilju detekcije zrelosti ploda i određivanja optimalnog vremena za porođaj. Takođe se radi i kod patoloških trudnoća u svrhu planiranja optimalnog vremena za završavanje trudnoće na osnovu dobijenog nalaza o stepenu zrelosti ploda.