Biografija

Taita Stojilković

T

aita Stojilković je diplomirala 1988 godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila 1997 godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu.

Obrazovanje

Tokom specijalizacije boravila je na višemesečnom usavršavanju u Guy’s Hospital u Londonu učeći i radeći u timu Prof. Michaela Chapman-a koji je jedan od najpriznatijih svetskih stručnjaka za sterilitet i vantelesnu oplodnju a koji danas živi i radi u Australiji. Neposredno nakon završetka specijalizacije odlazi na dalje usavršavanje u London gde je radila sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti fetalne medicine i prenatalne dijagnostike. Svoj istraživački rad započela je u Centre for Fetal Care, Institute of Obstetrics and Gynaecology, Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital pod patronatom Prof. Nickolas Fisk.

Karijera

Nakon skoro dvogodišnjeg boravka u Londonu vraća se u Novi Sad i zapošljava na odeljenu za planiranje porodice u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Svoje znanje i veštine koristi za unapredjenje rešavanja problema vezanih za pojavu ili rizik od nastanka genetskih poremećaja u porodici, te se bavi ultrazvučnim pregledima trudnica i invazivnom prenatalnom dijagnostikom u cilju dobijanja uzoraka (amnionske tečnosti) za genetsku analizu ploda. Tokom boravka na ovom institutu završila je i 2000 godine odbranila svoj magistarski rad pod nazivom “Rizik od infekcija nakon upotrebe IUD” (mentor Prof. Milenko Bujas).

Ubrzo se vraća u London i nastavljajući dalje sa profesionalnim usavršavanjem upisuje 2001 godine magistarske studije na University College of London iz oblasti Prenatal Genetics and Fetal Medicine gde 2002 godine uspešno brani tezu pod nazivom “Genotype analysis of cell populations in prenatal samples using QF-PCR” čiji su mentori bili Prof. Charles Rodeck, Dr Joyce Harper i Prof. Caroline Mackie Ogilvie. Tokom poslediplomskih studija aktivno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim skupovima gde prezentira novu metodu dijagnostike prenatalnog uzorka QF-PCR (amnionske tečnosti i biopsije horionskih čupica) kao i dobijanje rezultata u vrlo kratkom vremeskom periodu. O značaju i prednostima nove metode objavljuje rad u časopisu Prenatal Diagnosis pod naslovom “Maternal cell contamination of prenatal samples assessed by QF-PCR genotyping”.

Po završetku poslediplomskih magistarskih studija nastavlja istraživački rad na UCL (University College of London), Department of Obstetrics and Gynaecology, gde se bavi pionirskim istraživanjima vezanim za neinvazivnu dijagnostiku i u stručnom časopisu Prenatal Diagnosis objavljuje rad o odredjivanju pola ploda u ranoj trudnoći koristeći free fetal DNA iz majčine krvi “Reduction in diagnosis and therapeutic interventions by non-invasive determination of fetal sex in early pregnancy.” Postaje član SAFE organizacije (The Special Non-Invasive Advances in Fetal and Neonatal Evaluation Network) koja se bavi istraživačkim radom u okviru EU, korišćenjem ff-DNA iz majčine krvi radi evaluacije Rh faktora ploda i prenatalne dijagnostike aneuploidija i o tome objavljuje rad u Journal of Medical Genetics: “Non-invasive prenatal diagnosis of fetal sex using free fetal DNA in the maternal circulation – affect on obstetric management“ i časopisu Ultrasound Obstet Gynecol.: “Effectiveness of non-invasive prenatal diagnosis using free fetal DNA in the maternal circulation.” Sa ocem fetalne medicine Prof. Charles Rodeck-om radi na odeljenju fetalne medicine i objavljuje radove vezane za prenatalni skrining i dijagnostiku, istovremeno stičući brojna iskustva iz oblasti invazivne prenatalne dijagnostike i terapije (amniocenteze i biopsije horionskih čupica, intrauterine transfuzije, biopsije tkiva, postavljanje šantova) i o tome u Ann Acad Med Singapore objavljuje članak “Screening for chromosomal anomalies: first or second trimester, biochemical or ultrasound?”

Sa Prof. Donald Peebles-om radi na istraživanjima vezanim za intrauterini zastoj u rastu i bavi se istraživanjem iz oblasti imprintiga i o rezultatima istraživanja u časopisu PLoS One objavljuje rad “Evaluation of the imprinting status of genes in adult human blood” sa Prof. Gudrum Moore koja je nosilac naučnog projekta. Nakon odlaska u penziju Prof. Rodecka nastavlja rad sa Prof. Kypros Nicolaidesom i usavršava se iz oblasti fetalne ehokardiografije radeći sa Dr Pranav Pandya, specijalistom fetalne medicine i Dr Robert Yates, specijalistom kardiologom. Uključuje se u rad nacionalnih (britanskih) studija iz fetalne medicine vezanih za metabolizam folne kiseline i inozitola te njihove upotrebe u sprečavanju nastanka defekta nervne cevi, tretman i ultrazvučno praćenje ploda sa cističnim anomalijama pluća i hiperehogenim bubrezima ploda. Prezentira rezultate svojih istraživanja na svetskim kongresima i u časopisu Brain objavljuje rad “Abnormal folate metabolism in foetuses affected by neural tube defects”.

Pored istraživačkog rada kontinuirano se bavi i kliničkim radom, posebno sa problematikom visoko rizičnih trudnoća na Klinici za akušerstvo ULC Hospital u Londonu gde postaje šef dnevne bolnice a istovremeno radi i u jednoj od najpoznatijih privatnih bolnica u Londonu – The Portland Hospital for Women and Children. U sklopu svog rutinskog kliničkog rada stiče prestižnu diplomu Kraljevskog društva akušera i ginekologa: Diploma in Advanced Obstetric Ultrasound of RCOG (Royal College of Obstetrics and Gynaecology) i redovno radi na odeljenju Gynaecology Diagnostic and Outpatient Treatment Unit at University College Hospital, sa Dr Davorom Jurkovićem, koji je ekspert za primenu ultrazvuka u ginekologiji a posebno u ranim fazama trudnoće. Tokom svog rada i boravka na univerzitetu UCL (University College of London) i UCLH radi kao predavač i ispitivač na poslediplomskim kursevima DRCOG (Diploma in Royal College in Obstetric and Gynaecology) i MSc in Prenatal Genetics and Fetal Medicine. Kontinuirano radi kao predavač i demonstrator na kliničkim scenarijima sa studentima medicine na predmetu ginekologije i akušerstva. Organizator je brojnih seminara i predavanja iz oblasti fetalne medicine i prenatalne dijagnostike. Član je britanskih i medjunarodnih udruženja iz oblasti prenatalne dijagnostike i fetalne medicine i član GMC (General Medical Council) UK.

Nakon 20 godišnjeg rada na ginekološkoakušerkim Klinikama visokog ranga u Londonu kao lekar specijalista ginekologije i akušeratva i subspecijalista perinatologije vraća se u Novi Sad na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog Centra Vojvodine gde je i specijalizirala kako bi nesebično svoja znanja podelila sa drugima i učestvovala u edukaciji mladih kadrova.
Autor je i koautor brojnih stručnih radova u britanskim i medjunarodnim časopisima, a učestvovala je u pisanju protokola UCLH bolnice (protokol visoko rizičnih trudnoća dnevne bolnice, menadžment obstetrične holestaze, antenatalne anemije, gestacijskog dijabeta kod trudnica).